Nařízení ředitele k otevření domova pro návštěvy a regulace návštěv

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. června 2020, Č. j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN a na základě doporučeného postupu MPSV „Doporučený postup č. 10 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020“ vydávám nařízení ředitele o podmínkách realizace návštěv v domově pro seniory Sue Ryder.

Obecná pravidla

1. Veškeré návštěvy vstupují a odcházejí přes vrátnici Sue Ryder vchodem z Michelské ulice.

2. Pracovníci vrátnice vedou evidenci návštěv v návštěvní knize a organizace v souvislosti s tím eviduje tyto osobní údaje (v souladu s Informovaným souhlasem s podmínkami návštěv v Domově Sue Ryder v období pandemie COVID-19): jméno a příjmení, telefonní kontakt, rodné číslo, adresu, pojišťovnu čas vstupu do budovy a čas odchodu z budovy.

3. Návštěvník je označen identifikačním štítkem, který je povinen strpět po celou dobu návštěvy pro vizuální kontrolu zaměstnanci domova.

4. Návštěvník je povinen při vstupu použít desinfekci, správně ji aplikovat, očistit obuv na desinfekční rohoži a použít čistou roušku.

5. Pracovníci vrátnice se dotážou každého návštěvníka na symptomy Koronaviru (suchý kašel, obtížené dýchaní, bolest svalů, únava, teplota 37°C), a změří teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat.

6. Pro návštěvníky je v naléhavých případech k dispozici WC u restaurace, které je pracovníky úklidu dezinfikováno se zvýšenou frekvencí.

7. Čas návštěv není omezen, při návštěvách je třeba brát ohled provozní možnosti, denní rytmus klientů, dobu podávání jídla a chod oddělení a nutnost zajistit dostatečně intenzivní dezinfekci prostor.

8. U jednoho klienta v jednom čase je možná návštěva nejvýše dvou osob, výjimky připouští vedoucí domova z důvodu zvlášť hodných zřetele (např. podpora a doprovod návštěvníka).

9. Návštěvník je povinen při odchodu použít desinfekci a jednorázové pomůcky odložit pouze do vyhrazeného koše.

10. Pracovníci vrátnice jsou povinni použití desinfekce a ochranných pomůcek kontrolovat.

11. Klientům je doporučeno používat po dobu návštěvy roušku.

12. V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

13. Návštěvníci při příchodu či odchodu v případně nepřítomnosti pracovníka vrátnice (výkon povinností), vyčkají na jeho příchod.

14. Ředitel je oprávněn zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

15. Ředitel domova je oprávněn z provozních důvodů délku a počet návštěv dočasně omezit (z provozních důvodů, technických důvodů, příp. klimatických).

16. Návštěvník o svém příchodu na oddělení informuje personál.

17. Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 m.

18. Návštěva probíhá především ve venkovních prostorách (nádvoří, terasa, zahrada), v případě nepříznivého počasí v galerii či na jídelně oddělení mimo dobu podávání jídla. Na jídelně může být návštěva pouze jednoho klienta.

19. Pakliže je klient trvale na lůžku, nebo je-li jídelna obsazena jinou návštěvou, návštěva proběhne na pokoji. Oddělení lůžek zajistí pracovník domova paravánem nebo závěsem. Návštěva trvá po nezbytně dlouhou dobu. Návštěvník o svém odchodu informuje personál. Desinfekci ploch jídelny nebo pokoje a vyvětrání po každé návštěvě zajišťují pečovatelé (PvSS).

20. Vnitřní prostory, ve kterých probíhají návštěvy, jsou po skončení návštěvního času kompletně dezinfikovány.

Vydal: Matěj Lejsal

Darujte šanci
na důstojné stáří