Sítě pomoci v case managementu

V rámci projektu Centrum pro důstojné stárnutí se snažíme téma case managementu přiblížit nejen odborné ale i laické veřejnosti. Case management funguje na principu tvoření a využívání sítí, v nichž členové navzájem spolupracují. V projektu reflektujeme skutečnost, že case manager je členem různých sítí – figuruje v síti poskytovatelů pomoci v rámci komunity a po určitou dobu se stává členem sítě pomoci svého klienta. Jak dlouhá je tato doba se mimo jiné dozvíte v tomto článku.

Funkční síťování a koordinace pomoci může pomoci napříč celou Českou republikou a může přinést užitek všem zúčastněným stranám, tedy nejen klientům, ale i poskytovatelům pomoci.

Při třetím setkání s odborníky ve focus group na konci března jsme se tak věnovali tématu tvorby sítí pomoci v case managementu. 

Na case managera se v různých nepříznivých životních situacích obracejí lidé, kteří potřebují pomoci s řešením potíží, které v jejich životě nastaly a neumožňují jim žít kvalitní a důstojný život. Ideálním výsledkem spolupráce klienta s case managerem je vyřešení nepříznivé životní situace a návrat k důstojnému životu podle přání klienta. Někdy je však situace klienta natolik závažná, že nelze dosáhnout úplného vyřešení. Potom však case manager stále pracuje s klientem na zlepšení životní situace nebo alespoň zmírnění následků a potíží, se kterými se klient potýká. V procesu hledání různých možností řešení a sjednávání další pomoci vstupují do případu klienta osoby a instituce (i ti, kteří dosud v životě klienta figurovali) a pomáhají nepříznivou situaci klienta řešit. Kolem klienta tvoří tzv. síť pomoci.  

Problematické životní situace se liší v souvislosti s věkem, zdravotním stavem i fungováním rodinného života. Každá životní situace má svá specifika, a v návaznosti na těchto odlišnostech se liší i struktura a členění sítě pomoci kolem klienta. Jedním z cílů focus group tak bylo obecnou strukturu a členění sítě pomoci detailněji popsat.

V souvislosti s rozpoznáním detailů nepříznivé životní situace klienta case manager zjišťuje, na jakou pomoc se dosud klient mohl ve svém životě spolehnout, a koho bude potřeba k pomoci nově přizvat. Zjišťuje takzvané zdroje klienta.

Odborně se dělí na formální zdroje - těmi myslíme odbornou pomoc a profesionály zapojené v případu klienta. Naopak mezi neformální zdroje pak řadíme rodinu, blízké, kamarády, sousedy nebo také dobrovolníky.

S odborníky jsme se shodli na tom, že propojení těchto formálních a neformálních zdrojů v sítích pomoci je nesmírně důležité.

Jelikož je pro case managera klient a jeho přání vždy na prvním místě, musí dobře porozumět situaci a přáním klienta. Dále musí podpořit klienta v přijetí a porozumění celé situaci a v možnostech, které se nabízejí jako řešení. Následně společně skládají potřebné zdroje klientovi „na míru“. Jednotlivé kroky řešení formulují společně do plánů pomoci. Tyto plány pracují s dostupnými zdroji pomoci a podobou jejich zapojení v rámci sítě soustředěné kolem klienta.

Pro dobré fungování sítě i dobrou orientaci klienta v ní by síť pomoci měla dle odborníků průměrně počítat se třemi až pěti zapojenými zdroji pomoci. V souvislosti s charakterem případu klienta se samozřejmě může počet kontaktů v síti měnit, cílem však je, aby se v ní dokázal dobře orientovat sám klient. Case manager po celou dobu spolupráce podporuje schopnost samostatného rozhodování svého klienta a zplnomocňuje jej k tomu, aby byl tím, kdo má rozhodující slovo.

Dojde-li při spolupráci klienta s case managerem k momentu, kdy se klient v síti orientuje (síť pomoci je funkční, řeší potřeby a přání klienta), ukončuje case manager své působení v případu klienta a ze sítě odchází. V rámci své práce se potom zase po určitou dobu stává průvodcem a členem sítě dalších klientů.

Nad rámec sítí kolem klientů figuruje case manager jako člen systémové sítě sociálních a zdravotních služeb. V průběhu své práce potom průběžně monitoruje své postavení uvnitř této sítě, možnosti, rozsah a dostupnost služeb poskytovaných ostatními členy sítě a další specifika, která jednotlivé služby mají. 

Systémová síť kolem case managera je tak mnohem větší a každým dnem se formuje. Dobrá znalost této systémové sítě pomáhá nejen při plánování pomoci klientům, ale pro systém (např. v rámci komunitního plánování na úrovni měst a obcí) se může case manager stát důležitým zdrojem informací o kapacitách, struktuře, členitosti nebo identifikaci silných a slabých stránek celého systému. 

Z těchto všech důvodů by měl být case manager navenek maximálně transparentní vůči okolí a podporovat dobré fungování sítí. To už ale souvisí s naším dalším článkem o odpovědnosti v case managementu.

Všechny články vznikají i díky laskavé a štědré podpoře dárců, díky nimž můžeme projekt Centrum pro důstojné stárnutí realizovat, otevírat téma case managementu široké i odborné veřejnosti a podporovat tak pozitivní změny uvnitř systému (a sítí uvnitř něj).

Tým projektu Centrum pro důstojné stárnutí

Darujte šanci
na důstojné stáří