Vzdělávání v case managementu

V rámci druhé focus group pořádané na konci února 2021 Centrem pro důstojné stárnutí jsme se v rámci tématu „Potřebné znalosti a dovednosti case managera“ dotkli i vzdělávání v tématu case managementu. V Centru pro důstojné stárnutí se od počátku realizace projektu zajímáme o nabídku a možnosti vzdělávání v metodě case managementu v ČR.

Po delší čas mapujeme možnosti, nabídku a zaměření vzdělávání pro výkon práce case managera a k vlastnímu zahraničnímu studiu se nyní chystáme. Bylo tak velmi přínosné konfrontovat názory odborníků z focus group s návrhy systému vzdělávání v oblasti case managementu zpracované týmem Centra pro důstojné stárnutí. Ověřili jsme tak, že jsme v projektu k tématu vzdělávání v oblasti case managementu v ČR přistoupili správně a naše směřování dává smysl.          

S odborníky jsme se shodli, že přinejmenším ve větších městech není problém nalézt kvalitní vzdělávací kurzy poskytované různými vzdělávacími agenturami a školiteli. Co v České republice dosud chybí a ve vyspělých zemích v zahraničí je standardem, je ucelené komplexní vzdělávání pro výkon práce metodou case managementu.
Odborníci se shodují, že je akademické vzdělání pro práci case managera velmi užitečné, ale ani škola nevybaví case managera vším potřebným pro výkon této práce. Jsou kompetence, které si na akademické půdě nelze jednoduše osvojit. Navíc ne každý pracovník má možnost absolvovat další studium na vysoké škole a některé kompetence lze vylepšovat až samotnou praxí. 
V USA prochází mimo jiné case manageři formálním specializovaným certifikovaným výcvikem na úrovni vzdělání na vyšších odborných škol v ČR. Další průběžné vzdělávání si jako podmínku udržení certifikátu doplňují průběžně v rámci celoživotního vzdělávání. Dle odborníků by tento systém mohl fungovat i v České republice.

Komplexní vzdělávání v case managementu dává smysl z více důvodů:

  • Ucelený systém vzdělávání v case managementu, může reagovat na potřeby zájemců o vzdělávání z různých oborů zdravotnictví, sociální služby, státní správa a dalších.
     
  • Pravidelné setkávání v rámci profese, sdílení zkušeností a seznamování se s novým vývojem v tématu je pro další rozvoj této metody důležitý a přínosný.
     
  • Doplňování vědomostí nebo jejich obnova například v rámci systému celoživotního vzdělávání profesionalizuje samotné case managery. 
     
  • Absolvování specializovaného sebezkušenostního výcviku podpoří efektivní osvojení potřebných kompetencí case managerů.

Je důležité, aby si case manager osvojil klíčové dovednosti, tedy především zkušenost v komunikaci, znalost přirozeného prostředí cílové skupiny, dále podmínky práce s komunitou, tedy nejen rodinou klienta, ale i jeho okolím.
Case manager bývá prvním člověkem, se kterým je informace od klienta sdílená a měl by tak umět reagovat i na klienta v krizi. Důležitá proto je základní znalost krizové intervence.
Mezi další kompetence, na které by vzdělávání mělo reagovat, patří například schopnost facilitovat setkání (vést setkání) nebo schopnost převést pracovní den do ekonomického vnímání (tedy umět pracovat efektivně i po ekonomické stránce). Mezi další klíčové dovednosti patří například také rychlé hledání netradičních způsobů řešení situací.      

Dovednost budovat sítě (formální i neformální) vyžaduje větší pozornost a ideálně absolvování sebezkušenostního kurzu. Klíčová je také schopnost evaluace, tedy hodnocení, zda práce na případu klienta směřují k cílům, které klient společně s case managerem stanovili. Dovednost sebereflexe, reflexe, zpracování vlastních hodnocení, profesní reflexe, reflexe emocí a schopnost péče o sebe sama - to jsou dovednosti, u kterých se vyplatí je v čase zlepšovat. Dle odborníků investuje case manager ⅔ času a úsilí na vybudování pevného a důvěrného vztahu s klientem. Pro case managera je také velmi zásadní schopnost vymezit a držet si své hranice.

Jsme rádi, že za podpory štědrých dárců můžeme realizovat kroky vedoucí ke zpřehlednění situace kolem metody case managementu v České republice. Tyto kroky podpoří jednodušší vhled a použití této metody při práci s různými cílovými skupinami napříč naší republikou.

Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová
za tým projektu Centrum pro důstojné stárnutí

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří