Centrum pro důstojné stárnutí

Jako nezisková organizace Sue Ryder působíme v Česku 25 let. Po celou dobu naší činnosti sbíráme zkušenosti a hledáme cesty, jak seniorům a jejich blízkým co nejlépe pomáhat a jak jim být co nejblíže.

Všichni víme, že každý člověk je jiný. Jinak vnímá, jinak přemýšlí, za důležité považuje různé věci. Pokud hledá radu a pomoc, jsou pro něj empatie a porozumění druhého člověka klíčové. Naše zkušenosti a práce v rámci systému pomoci seniorům, nám umožňují hledat nové a přínosné cesty.

Naší odpovědí na současné potřeby společnosti je vytvoření Centra pro důstojné stárnutí. Tento projekt realizujeme od června 2019 díky štědré podpoře dárců.


Aktuální informace o projektu, rozhovory s odborníky a nabídku vzdělávacích kurzů, které Sue Ryder pořádá, najdete na nových webových stránkách www.neztratitsevestari.cz.


Práce Centra pro důstojné stárnutí je postavena na myšlence tzv. case managementu. Chceme hledat dobrou praxi v poskytování služeb metodou case managementu, podporovat diskuzi o praktických zkušenostech s poskytováním služeb metodou case managementu a spolupracovat na rozvoji tohoto tématu s dalšími organizacemi a odborníky.
Plánujeme se odborně vzdělávat v tématu case managementu a dál šířit osvětu. Budeme zkoušet, ověřovat a popisovat funkční kroky vedoucí k úspěšné koordinaci pomoci při řešení složité životní situace seniorů.

Podporujeme hlubší změnu systému a způsobů řešení životních situací, které může přinášet stáří, křehkost nebo chronické onemocnění.

Klíčovým slovem tohoto způsobu práce je koordinace neboli uvedení do vzájemného souladu. Souladem se myslí nejen soulad navržených řešení pro klienty, které odpovídají jejich přáním a potřebám. Ale i soulad navržených řešení s možnostmi systému sociální a zdravotní péče na úrovni poskytovatelů služeb a možností měst, obcí a krajů.


Věříme, že dobrá koordinace profesí pomáhá nejen k řešení složité životní situace seniorů, ale je také časově a finančně hospodárnou pro všechny spolupracující organizace, odborníky a zúčastněné strany. Koordinace má své místo tam, kde bude co nejblíže člověku a společenství, ve kterém žije.


Case management je velké téma i výzva pro Českou republiku. V zahraničí je funkčním článkem poskytování služeb občanům a byla by škoda nepokusit se o prosazení jeho principů v celé šíři i v České republice. Protože case management a práce koordinátora služeb nemá být přínosem pouze pro člověka a jeho rodinu, ale i pro celkové nastavení systému poskytování služeb.

Vizí Sue Ryder je, aby každý člověk v Česku nebyl na stáří sám a mohl důstojně zestárnout. Pilotní služby Centra pro důstojné stárnutí jsou k tomu prvním zásadním krokem. Nic z toho by však nebylo možné, kdyby Sue Ryder neměl kolem sebe štědré dárce a podporovatele, kteří přijali myšlenku Centra za svou a podpořili realizaci projektu osobně i finančně.  

Velké změny dosáhneme jedině společně.

Darujte šanci
na důstojné stáří