Pro koho je služba určená

Domov pro seniory Sue Ryder je určen:

 • Seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby.

 • Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb.

 • Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

Domov pro seniory není určen:

 • Seniorům s potřebou stálé lékařské péče.

 • Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči.

 • Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu.

 • Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení.

 • Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu.

 • Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy.

 • Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stádií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem).

 • Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení.

Kritéria přijetí

Žádost, kterou obdržíme, oboduje naše sociální komise dle předem stanovených kritérií.
Očkování seniora proti covid-19 není podmínkou přijetí do služby, ale výrazně jej doporučujeme.

Při bodování posuzujeme následující oblasti:

 • Věk žadatele

 • Možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda se jedná o osamělého žadatele, o žadatele již umístěného v jiném pobytovém zařízení, apod.)

 • Zdravotní stav a soběstačnost žadatele (posuzujeme míru potřebnosti péče, která se odvíjí od zdravotního stavu)

 • Sociální situace žadatele (přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, možnosti využití terénních sociálních služeb, apod.)


Příspěvek na péči není rozhodující pro bodové ohodnocení žádosti. Obsazujeme-li volné místo pro dlouhodobý pobyt, sejde se sociální komise, která při svém rozhodování zvažuje, jaké je aktuální složení klientů na daném oddělení z hlediska potřeby péče. Podle toho stanovíme, z jaké kategorie míry závislostí (vyjádřeném výší příspěvku na péči) můžeme nového klienta přijmout. Našim cílem je, abychom mohli všem klientům poskytovat kvalitní péči dle jejich individuálních potřeb. Přijímáme především žadatele, kteří potřebují pomoc v běžných denních úkonech minimálně na úrovni II. stupně závislosti na péči a více.


Předpokladem pro přijetí je také volná kapacita domova pro seniory a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v našem  domově (možnosti konkrétního pokoje, spolubydlící, počet lůžek na pokoji – omezený počet jednolůžkových pokojů apod.)

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří